Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

26.03.2017

Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin jatkokäsittelyyn

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilikauden toimintakate on korkotuotot mukaan lukien noin 301 000 euroa ylijäämäinen. Maakuntahallitus ehdottaa, että ylijäämä siirretään aikaisempien tilikausien ylijäämätilille. Vuonna 2016 jäsenkuntien maksuosuudet pysyivät samalla tasolla, jolla ne ovat olleet vuodesta 2013.

Liiton kansainvälinen hanketoiminta lisääntyi edelleen vuonna 2016. Liitto panosti myös kulttuurin kehittämiseen Suomi 100 -juhlavuoden avustuksina sekä Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -kulttuurihankeen kautta. Vuoden 2016 aikana myös maakuntakaavoitus eteni merkittävästi, kun vaihemaakuntakaavat I ja II hyväksyttiin.

Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi vuoden 2016 henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomuksesta ilmenee, että Etelä‐Pohjanmaan liitossa oli vakinaisia viranhaltijoita ja työntekijöitä yhteensä 23 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä oli 32 henkilöä. Vähintään ylempi korkeakoulututkinto oli liiton henkilöstöstä 73 prosentilla, kun koko kunta‐alalla vastaava prosenttiluku oli 21.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910

 

Maakuntauudistuksen valmistelun ajankohtaiskatsaus

Maakuntauudistuksen valmistelu etenee Etelä-Pohjanmaalla kaikilta osin aikataulussa. Työryhmät työstävät parhaillaan toimintamalleja uuden maakunnan toiminnoista. Näiden pohjalta tuotetaan SOTEMAKU-johtoryhmälle ja väliaikaishallinnolle ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta.

SOTEMAKU-johtoryhmä on päättänyt, että väliaikaisen sote-kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kuntakentässä riittävää kannatusta. Johtoryhmä päätti myös, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää pyydetään perustamaan sote-valinnanvapausosakeyhtiö sekä Tukipalveluosakeyhtiö osana maakuntavalmistelua välittömästi sen jälkeen, kun uusi Etelä-Pohjanmaan maakunta on juridisesti aloittanut toimintansa. Lisäksi sairaanhoitopiiriä pyydetään aloittamaan tietoliikenneverkon laajentaminen tulevan maakunnan käyttöön niin ikään osana maakuntauudistuksen valmistelua.

Maakuntahallitus on aloittanut valmistelutoimielintä koskevat neuvottelut. Suunnitellun aikataulun mukaan maakunnat perustetaan 1.7.2017. Väliaikainen valmistelutoimielin tekee maakunnan puolesta päätöksiä ensimmäisiin maakuntavaaleihin sekä uuden maakuntavaltuuston ja -hallituksen järjestäytymiseen saakka.

Lisätietoja: muutosjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

 

Valinnanvapaus tulisi saattaa käyttöön asteittain

Maakuntahallituksen mielestä valinnanvapaus tulisi ottaa käyttöön asteittain, mikä ilmenee sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle suunnatusta valinnanvapauslainsäädäntöä koskevasta lausunnosta. Lausunnossa todetaan, että sinänsä kannatettavaa valinnanvapauden toteutusta voitaisiin saattaa käytäntöön esimerkiksi maakunnallisina pilotteina ja kokeilujen kautta nykyisen palvelusetelilain puitteissa sekä käynnissä olevien kokeilujen tuloksia hyödyntäen.

Maakuntahallitus katsoo, että yleiset tavoitteet asiakkaan palveluun hakeutumisen ja palveluiden monipuolistamisen osalta ovat hyvät ja tarkoituksenmukaiset. Lisäksi asiakkaan vaikutusmahdollisuudet omiin palveluihin parantuvat monelta osin. Valtaosalle väestöä uudistus antaa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin palveluihinsa, ja erityisesti työikäiset hyötyvät uudistuksesta.

Kriittisinä kohtina ovat lain monimuotoisuus sekä monilta osin lain keskeneräisyys. Maakuntahallituksen mielestä laissa olevat säännökset palvelujen järjestämistavoista kaventavat merkittävästi maakunnan mahdollisuuksia käyttää itsehallinnollista päätösvaltaa, eivätkä anna järjestäjälle tarvittavaa liikkumavaraa palvelujen toteuttamiseen.

─ Kaiken kaikkiaan lakiluonnoksessa esitetty malli kaipaa yksinkertaistamista ja selkeytystä. Maakunnilla tulisi olla lakiluonnoksessa esitettävää laajemmat mahdollisuudet päättää keinoista, joita ne käyttävät esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila sanoo.

Lisätietoja: konsernimuutos Johanna Sorvettula, puh.  040 6620 047, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910, maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Rahoituksen huomioitava maakuntien olosuhde-erot

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen mielestä maakuntien rahoitusmallin on huomioitava maakuntien suuret olosuhde-erot, mikä ilmenee valtiovarainministeriölle suunnatussa maakuntien rahoitusta koskevasta lausunnosta. Maakuntahallituksen mielestä minkään maakunnan rahoituksen muutokset eivät saisi muodostua nykykustannustasoon verrattuna niin suuriksi, että ne vaikeuttaisivat uusien maakuntien toiminnan käynnistymistä tavoitellulla tavalla. 

‒ Tasapuolisuutta tavoittelevasta mallista huolimatta jää silti epävarmaksi, riittääkö valtiolta saatava rahoitus ylipäätään maakunnan kaikkien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen, Anttila toteaa.

Lausunnossa todetaan, että yleiskatteellisuus on maakuntien itsehallinnon näkökulmasta perusteltu rahoitustapa. Osalla maakunnista on joitain erityistehtäviä, joiden kustannukset eivät riipu asukaspohjasta tai muista lakiesityksessä mainituista rahoituksen jakoperusteista. Etelä-Pohjanmaalla tällaisia valtakunnallisia vastuita on muun muassa vesirakenteiden ylläpidossa. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus tähdentää, että näiden alueellisista erityispiirteistä johtuvien tehtävien hoito on turvattava rahoitusmallissa täysimääräisesti.

Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Vaikka maakuntavaltuusto valitaan suorilla vaaleilla, tulee maakunnan itsehallinto olemaan selvästi kunnallista itsehallintoa kapeampaa. Keskeinen ongelma on maakuntien verotusoikeuden puuttuminen. Eduskunnassa nyt käsittelyssä olevien lakiesitysten perusteella maakuntien talous tulisi perustumaan lähes kokonaan valtion maakunnille osoittamaan rahoitukseen.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Maakuntahallitus: maakunnat ja kunnat samaan liittoon

Maakuntahallitus kannattaa Kuntaliiton selvitysryhmän ehdotusta maakuntien ja kuntien jäsenyydestä samassa valtakunnallisessa liitossa. Kuntien ja maakuntien järjestöllistä tulevaisuutta selvittäneen ryhmän mielestä kuntien ja uusien maakuntien edunvalvonta, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut kannattaa valmistella yhden järjestön mallin mukaisesti. Selvityshenkilöt luovuttivat ”Kohti uuden sukupolven kuntien ja maakuntien liittoa” -raporttinsa Kuntaliitolle 1.3.2017.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

 

 

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös