Etelä-Pohjanmaalla viitoitetaan askeleita korona-ajasta eteenpäin

8.09.2020

Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -suunnitelman (EPKE) valmistelua on jatkettu lomakauden jälkeen tiiviisti. Tässä vaiheessa on pyritty määrittelemään, mitä kehittämistoimia tarvitaan ensinnäkin yritysten ja alkutuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi akuutissa vaiheessa. Lisäksi on pohdittu, miten pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa tulisi uudistaa, jotta niiden kilpailukyky voisi kehittyä turbulentissa ympäristössä.

Uudistumistarpeet liittyvät pitkälti digi- ja teknologiaosaamisen kehittämiseen, ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen sekä kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen.  Elintarvikesektorilla voidaan nostaa esiin biotalouden, kestävyyden ja huoltovarmuuden näkökulmia. Paikallista kysyntää tulisi vahvistaa. Uuden yritystoiminnan syntymistä pitäisi edistää esimerkiksi parantamalla sivutoimi- ja kevytyrittäjyyden edellytyksiä sekä turvaamalla omistajanvaihdosaktivoinnin jatkuvuus.

Suunnitelmassa käsitellään myös aktiivisen työvoimapolitiikan sekä koulutuksen ja osaamisen merkitystä. Työvoimapolitiikan saralla voidaan nostaa esiin esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilut. Osaamispuolella on jo saatukin uusia aloituspaikkoja Seinäjoen ammattikorkeakoululle elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta tärkeille aloille. Tekemistä riittää kaikilla koulutusasteilla muun muassa verkko- ja hybridikoulutuksen kehittämisessä sekä kansainvälisen yhteistyön tavoitteellisessa toteuttamisessa.

Oman lisänsä EPKE-suunnitelman valmisteluun ovat tuoneet sekä EU:n että kansalliset elvytyspaketit, joiden mittakaava Suomelle kansallisine vastinrahoineen on yhteensä muutaman miljardin luokkaa. Näihin paketteihin Etelä-Pohjanmaalla on valmius esittää merkittäviä nopeasti toteutettavissa olevia investointi- ja kehittämishankkeita. Konkreettisimpia investointeja ovat erilaiset väylähankkeet, joista esimerkkeinä voidaan mainita valtatie 3:n kehittäminen ja seututien 661 Kauhajoki–Isojoki kunnostuksen loppuun saattaminen. Tarpeita on tietenkin eri puolilla maakuntaa ja niistä suurimpia esitetään hankkeiden toteutusvalmiuden mukaan. Myös Seinäjoen asemanseudun kehittäminen investointeineen ja huutava tarve laajakaistarakentamisen osalta on nostettu esille.

Kestäviä tulevaisuusinvestointeja ovat väylien ohella erilaiset ympäristö- ja energiahankkeet sekä teollisuuden ja yritystoiminnan uudistamiseen ja digitalisaatioon liittyvät kehittämiskokonaisuudet. Edelleen tarpeita on osaamisympäristöjen kehittämisessä ja kuntien vetovoimahankkeissa, kuten esimerkiksi liikuntapaikka- tai koulurakentamisessa. Sote-infran digikypsyydessä on paljon kehittämistarpeita samalla, kun digitaalisten palveluiden kysyntä on kasvanut.

EPKE-suunnitelma valmistuu syyskuun loppuun mennessä, mutta sitä tullaan päivittämään matkan varrella jatkossakin.

 

Teksti: Heli Rintala

 

EU:n elpymisvälineen (yht. 750 miljardia €) ohjelmat:

  • Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF): 672,5 mrd. euroa (tästä lainoja 360 mrd. euroa ja avustuksia 312,5 mrd. euroa)

  • REACT-EU-väline: 47,5 mrd. euroa

  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF): 10 mrd. euroa

  • Horisontti Eurooppa -puiteohjelma: 5 mrd. euroa

  • InvestEU-ohjelma: 5,6 mrd. euroa

  • Maaseudun kehittäminen: 7,5 mrd. euroa

  • RescEU-valmiusvarasto: 1,9 mrd. euroa

Arvio Suomen saannosta yhteensä 3,2 miljardia euroa.

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös