Työmarkkinat

Päivitetty 22.11.2018

Työmarkkinat-osioon on koottu ennusteita liittyen esimerkiksi työllisyyden ja työttömyyden kehitykseen Etelä-Pohjanmaalla. Ajantasaiset toteutuneet tilastotiedot työmarkkinoista löytyvät tämän sivuston Tilastot-sivun Työmarkkinat-osion alta.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee kahdesti vuodessa lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkaisee neljä kertaa vuodessa sekä valtakunnallisen että alueellisen suhdannebarometrin.

Työ- ja elinkeinoministeriön koko maata koskevan lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen (syksy 2018) mukaan Suomen työllisyysaste nousee vuonna 2018 71,7 prosenttiin, ja edelleen 72,7 prosenttiin vuonna 2019. Vuonna 2018 Suomen talouskasvu on ollut edelleen vahvaa, mutta tahdin ennustetaan hidastuvan ensi vuodesta lähtien. Kulutuskysynnän, viennin ja investointien kasvun ennustetaan jatkuvan, vaikkakin aiempaa hitaammin. Työvoiman kysyntä kasvaa 66 000 hengellä vuonna 2018 ja arviolta 30 000 hengellä vuonna 2019. Työvoiman tarjonta kasvaa vuonna 2018 noin 34 000 hengellä politiikkatoimenpiteiden aktivoidessa työvoimaan kuulumattomia, mutta edelleen myös vahvan kysynnän, työvoiman ikärakenteen muutoksen ja myöhäisemmän eläköitymisen vuoksi. Vuonna 2019 työvoiman tarjonnan ennakoidaan kasvavan 14 000 hengellä. Työttömien työnhakijoiden määrä on 256 000 vuonna 2018, kun vuotta aiemmin heitä oli noin 300 000. Vuonna 2019 työttömien työnhakijoiden määrän odotetaan edelleen laskevan. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut nopeasti.

Elinkeinoelämän valtakunnallisessa suhdannebarometrissa (lokakuu 2018) todetaan, että suhdanteet ovat jatkuneet suotuisina myös alkusyksyn aikana. Yleistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli +17, kun se heinäkuussa toteutetussa mittauksessa oli +19. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan erityisesti teollisuudessa selvästi tavallista vahvemmaksi, mutta myös palveluissa ja rakentamisessa tilanne jatkui hyvänä. Odotukset lähikuukausien osalta ovat kuitenkin muuttuneet aiempaa varovaisemmiksi. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli lokakuussa -2, kun se heinäkuussa oli vielä +5. Etenkin rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikentyneet: heinäkuussa saldoluku oli -10, lokakuussa -33. Myös teollisuudessa näkymien nähdään heikentyneen, kun taas palvelualojen odotukset ovat pysyneet varsin vakaina. Tuotanto ja myynti lisääntyivät yleisesti alkusyksyn aikana, ja teollisuudessa sekä palveluissa kasvun odotetaan lähiaikoina myös jatkuvan. Sen sijaan rakentamisessa tuotannon odotetaan pysyvän ennallaan. Useimmilla toimialoilla kasvun esteenä nähdään olevan rekrytointivaikeudet.

Elinkeinoelämän keskusliiton alueellisessa suhdannebarometrissa Etelä-Pohjanmaa on osa koko Pohjanmaan kattavaa tarkastelua (= Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa). Lokakuussa 2018 julkaistussa katsauksessa todetaan teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen yritysten suhdanteiden heikenneen alkusyksyn aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa +8, kun se heinäkuisessa tiedustelussa oli vielä +24. Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin tavanomaista parempi ja tuotanto kasvaa alueella. Myös lähikuukausia koskevat suhdanneodotukset ovat vaimentuneet kesän ja alkusyksyn aikana. Lähitulevaisuuden näkymiä kuvaava saldoluku oli lokakuussa -1, kun se heinäkuussa oli vielä +24. Tuotantoa koskevat odotukset lähikuukausien osalta ovat yhä varovaisen myönteisiä. Suurimpina esteinä tuotannon kasvattamiselle nähdään ammattimaisen työvoiman puute sekä kysynnän riittämättömyys.

Julkaisu- ja tilastolinkkejä

TEM:n lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2018

EK:n alueellinen suhdannebarometri, lokakuu 2018

EK:n valtakunnallinen suhdannebarometri, lokakuu 2018

 

Työvoiman tarjonta

Työmarkkinoille tulevat ja sieltä poistuvat ikäluokat

Työmarkkinoille tulevaksi ikäluokaksi voidaan laskea 20–24-vuotiaat ja työmarkkinoilta poistuvaksi ikäluokaksi 60–64-vuotiaat. Tarkasteluajanjaksolla Etelä-Pohjanmaalla työmarkkinoilta poistuvien määrä nousi sinne tulevien määrää korkeammaksi vuonna 2007, ja sen ennustetaan myös pysyvän korkeammalla vuoteen 2033 asti. Vuoden 2016 lopulla Etelä-Pohjanmaalla oli työmarkkinoille tulevia 4 151 vähemmän kuin sieltä poistuvia.

tyomarkkinat-tuleva-lahteva-ennuste-2016.jpg

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös