08 / 05 / 19

Liikennejärjestelmän monet tasot haltuun

  • 0

Liikennepolitiikka on kokenut Suomessa viime vuosina suuria muutoksia. Niistä mediassa eniten palstatilaa on varmasti saanut liikennepalvelulain uudistus ja erityisesti taksiliikenteen vapauttaminen kilpailulle. Kaiken Suomessa tapahtuvan liikkumisen kannalta suurin muutos on kuitenkin ollut maantielain uudistaminen vuonna 2018, jolloin lakiin otettiin mukaan säädökset liikennejärjestelmästä.

Liikennejärjestelmä-sana saattaa monelle olla vieras ja assosioituu helposti tie- ja rautatieverkkoon sekä niillä tapahtuvaan henkilöliikenteeseen. Liikennejärjestelmä on kuitenkin erittäin paljon muutakin: sillä tarkoitetaan lain määritelmän mukaan kaikkia liikennemuotoja kattavaa henkilö- ja tavaraliikennettä, niitä palvelevaa liikenneverkkoa, viestintäyhteyksiä ja tietoa sekä liikenteen palveluja, liikennevälineitä ja liikennettä ohjaavia järjestelmiä. Näihin sisältyvät mm. polttoaineen jakeluverkot, joukkoliikenne, Maas-palvelut ja matkalippujärjestelmät. Lain tavoitteena on kehittää Suomeen liikennejärjestelmää toimivaksi, turvalliseksi ja kestäväksi.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lakiin perustuen Suomessa on ryhdytty valmistelemaan ensimmäistä valtakunnallista, 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (VLJS), jollaisia mm. Ruotsi ja Norja ovat tehneet jo useiden vuosien ajan. Eduskunnan parlamentaarinen työryhmä julkaisi joulukuussa 2018 mietinnön, jossa tarkennettiin lain tavoitteita. VLJS:n tavoitteena edistää Suomen kilpailukykyä, ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä alueiden elinvoimaa ja saavutettavuutta. Ensimmäinen VLJS pyritään hallituksen toimesta hyväksymään kesään 2020 mennessä. Tämä vuosi kuluu VLJS:n valmistelussa niin ministeriöissä kuin liikenteen valtakunnallisissa ja alueellisissa virastoissa. Valmisteluun kuuluu sidosryhmien ja alueiden kuuleminen, mikä työllistää kuntia sekä meitä Etelä-Pohjanmaan liitossa. Valmistelua ohjaa eduskunnan parlamentaarinen työryhmä, johon toivomme omaa edustajaa Etelä-Pohjanmaalta.

VLJS sisältää kuvauksen liikennejärjestelmän nykytilasta, tulevaa toimintaympäristöä koskevan arvion, liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. VLJS:n on tarkoitus muodostua ”rullaavaksi prosessiksi”, mikä tarkoittaa, että tehtävästä suunnitelmasta laaditaan arviointi ja seurantaan perustuen uusi hallitus päivittää suunnitelman aina vaalikauden alussa.

Länsi-Suomen liikennestrategia

Maakunnat ovat pohtineet, miten eri alueiden tarpeita ja kehittämisajatuksia voitaisiin parhaiten edistää VLJS:n valmistelussa. Vastauksena edellä mainittuihin haasteisiin, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen liitot ovat päättäneet käynnistää esiselvityksen Länsi-Suomen yhteisen liikennejärjestelmästrategian (LSLJS) luomisesta. Esiselvitystyössä pyritään löytämään ne aiheet ja teemat, jotka yhdistävät eri maakuntia liikennesektorilla. Selvitystyössä on tarkoitus kuulla liikenteen sidosryhmiä, mm. kuntia, yrityksiä ja liikkumispalveluiden tuottajia mahdollisimman kattavasti. Esiselvityksen on tarkoitus valmistua syyskuussa 2019.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Maakuntamme oma liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS) on moniin muihin maakuntiin verrattuna melko tuore. Viimeisin päivitys siihen on valmistunut vuonna 2017. Edellä kuvatuista sekä muista liikenteeseen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista johtuen Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmä totesi tarpeen päivittää suunnitelmaa. Maakuntahallitus tekee päätöksen päivityksen mahdollisesta toteuttamisesta toukokuussa.

Yhtenä esimerkkinä päivitystarpeesta ilmastokysymykset nousevat nyt aivan eri tavalla esiin kuin vuonna 2017. Olemme sitoutuneet EU:n jäsenenä vähentämään hiilidioksidipäästöjämme voimakkaasti, vuoteen 2030 mennessä 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta. Kansallisella tasolla on lisäksi tehty päätös, että liikenteen päästövähennystavoite on samalla aikajaksolla 50 prosenttia. On ilmastonmuutoksen syistä tai seurauksista mitä mieltä tahansa, tai pitää vähennystavoitteiden taakanjakoa reiluna tai epäreiluna, olemme sitoutuneet tekemään vähennyksiä liikenteen päästöihin. Ellemme tavoitteessa onnistu, Suomea uhkaa 2030 sanktiomenettely, jonka seurauksena maksamme EU:lle sakkoa sopimusrikkomuksesta.

Mikäli maakuntahallitus päättää LJS:n päivityksestä, pyrimme suunnitelmassa etsimään niitä tehokkaita sekä alueellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta oikeudenmukaisimpia keinoja, joilla voimme kantaa oman osuutemme vähennystavoitteista. Selvää on, että suurimmat mahdollisuudet ovat siellä, missä eniten liikkumissuoritteita tehdään. Niitä ovat Suomessa suurimmat kaupungit ja kaupunkiseudut sekä niiden väliset yhteydet. Päinvastaista kehitystä ei kuitenkaan voi missään alueilla tapahtua, joten kaikille tulee oma leiviskänsä hoidettavaksi.

Kuntien ja kaupunkien liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Valtakunnalliseen suunnittelujärjestelmään on kaavailtu kolmea tasoa: valtakunnallinen, nyt valmistelussa oleva taso, maakuntien jo pitkään laatimat liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä kuntien, kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat. Kunnat ovat laatineet yhteistyössä ELY:n kanssa liikenneturvallisuussuunnitelmia, joissa liikennejärjestelmäasioita on jossain määrin käsitelty.

Jotta kaupunkiseudut, meillä erityisesti Seinäjoki, pystyvät liittämään valtakunnalliseen ja alueelliseen suunnitteluun omat liikenteelliset tavoitteensa ja tarpeensa, tulee kaupunkien tulevaisuudessa panostaa aiempaa enemmän omiin suunnitelmiinsa. Tämän ensimmäisen VLJS:n osalta aikaa uusien suunnitelmien laatimiselle on liian niukasti, mutta seuraavaan, neljän vuoden päästä tehtävään valtakunnalliseen suunnitelmaan vaikuttamiseen on hyvä varautua mahdollisimman pian. Olisiko tässä kunnilla taas hyvä yhteistyön paikka?

 

Jani Palomäki
maakuntainsinööri

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös