22 / 10 / 19

Rakennettu kulttuuriympäristö maakuntakaavoituksessa

  • 0

Museoviraston mukaan rakennettua kulttuuriympäristöä ovat kaupunkien, kuntakeskusten ja maaseudun eri ikäiset rakennukset ja rakennetut alueet, niitä yhdistävät liikenneväylät ja energiaverkot. Rakennettu ympäristö on kehittynyt vaiheittain esihistorialliselta ajalta ja keskiajalta lähtien ja jatkunut Ruotsin kuningaskunnan, Venäjän keisarikunnan sekä itsenäisen tasavallan aikana. Valtaosa Suomen rakennetusta ympäristöstä on hyvinvointivaltion rakentamisen ajalta. Koko maahan rakennettiin 1900-luvun jälkipuolella koulutuksen, terveydenhuollon, asumisen, työnteon ja vapaa-ajan ympäristöjä (Museovirasto).

Valtioneuvoston päätöksen vuodelta 2009 lähtökohtien mukaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina ja sovitetaan yhteen muiden valtakunnallisten tavoitteiden sekä maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.

Kulttuuriperinnön vaalimisessa maakuntakaava on yksi niistä välineistä, jolla kulttuuriympäristöön liittyvien valtakunnallisten arvojen säilymistä edistetään. Maakuntakaavassa on kiinnitettävä erityistä huomiota maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen (MRL 28§). Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa (23.5.2005) on osoitettu valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet. Lisäksi kaavaselostuksen liitteessä on lueteltu maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.

Etelä-Pohjanmaan liitossa on päivitetty ja kartoitettu maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Maakuntakaavoituksen taustaselvitykseksi laadittu Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi tehtiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa kesän 2016 ja alkuvuoden 2017 välisenä aikana. Inventoinnin tarkoituksena oli päivittää ja täydentää aiemmin laadittuja maakunnallisia inventointeja sekä tuoda esiin uusia kohteita. Inventoijana työskenteli Kirsi Niukko.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallista rakennusinventointia on jatkettu tänä vuonna uudemman rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnilla ja sen arvotuksella, ajoittuen rakennetusta kulttuuriympäristöstä 1930 luvulta 1990 luvulle. Tästä työstä on vastannut Saatsi Arkkitehdit Oy. Samalla työhön on sisällytetty vuosina 2016-2017 tehdyn Etelä-Pohjanmaan rakennusinventoinnin arvotus eli maakunnallisesti merkittävimpien ja arvokkaimpien kohteiden määrittely ja valinta. Arvotustyötä on tehnyt maakunnallinen työryhmä. Tulevassa maakuntakaavatyössä on tarkoitus osoittaa valtakunnallisesti merkittävien rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden lisäksi maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet tehtyjen inventointien ja arvotustyön pohjalta.

Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä ja arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Rakennettu kulttuuriympäristö on kulttuuriperintöä ja hyvää ympäristöä, ja se muodostaa eri aikakausista muodostuvaa kerrostumaa, jota täytyy pyrkiä vaalimaan ja säilyttämään tulevaisuuteen. Uutta rakennettua kulttuuriympäristöä luodaan jatkuvasti. Maakunnalliset rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnit ja arvotustyö pyrkivät tuomaan esille maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön merkitystä ja arvoja. Rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvät haasteet, kuten toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tekijät, osaltaan vaikuttavat siihen, miten kohteita pystytään säilyttämään. Toivottavasti Etelä-Pohjanmaalla löytyy tahtoa säilyttää rakennettua kulttuuriympäristöä monipuolisesti mahdollisuuksien mukaan tulevaisuuteen. 

 

Timo Lakso
Maakuntasuunnittelija

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös