03 / 10 / 16

Mikä ihmeen Natura-arvio?

  • 0

Luonnon monimuotoisuus on ihmisen olemassaolon elinehto. Se on luontotyyppien, lajien ja geenien kirjoa, jonka sivutuotteena syntyy ihmiselle elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Luonnon monimuotoisuus nähdään usein myös itsessään arvokkaana, riippumatta ihmiselle siitä koituvista hyödyistä.

Euroopan Unioni on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen. Yksi keskeisimmistä keinoista tässä työssä on koko Euroopan laajuinen Natura 2000 -alueiden muodostama suojelualueverkosto. Verkostolla suojellaan Euroopan Unionin tärkeäksi katsomia lajeja ja luontotyyppejä.

Suojelualueen perustaminen ei kuitenkaan ole mikään luontoarvojen säilymisen automaatti. Muutokset ympäristön maankäytössä voivat vaikuttaa suojelualueen luontoarvoihin yllättävälläkin tavalla. Muutosprosessit eivät välttämättä ilmene suoraviivaisesti ja lyhyellä aikavälillä, vaan ne voivat nakertaa suojeluarvoja myös monimutkaisten ekologisten vuorovaikutusten välityksellä ja jopa kymmenien vuosien aikajänteellä. Vaikutusten alueellinen ulottuvuus vaihtelee ihmistoiminnan laadusta ja alueen suojeluperusteista riippuen hyvinkin suuresti välittömästä läheisyydestä aina useisiin kilometreihin saakka.

Ihmistoiminnan vaikutusten alueellisen ulottuvuuden merkittävän vaihtelun vuoksi suojavyöhykkeiden luominen suojelualueiden ympärille ei ole mielekästä, vaan tarpeettomiin maankäytön rajoituksiin johtavaa. Toisaalta suojelualue, jonka luontoarvot turmeltuvat, ei enää voi täyttää sille asetettua tarkoitusta luonnon monimuotoisuuden suojelussa ainakaan täydessä mittakaavassa. Koska Natura-alueiden suojeluun on käytetty yhteiskunnan varoja, yhteisten resurssien viisaan käytön varmistamiseksi onkin tärkeä huolehtia siitä, että Natura-alueiden luonnonarvoja ei ihmistoiminnalla merkittävästi heikennetä.

Euroopan Unionin luonto- ja lintudirektiiviin sisältyy velvollisuus arvioida hankkeen vaikutukset suojelualueen suojelun perusteena oleviin lajeihin ja luontotyyppeihin silloin, kun ei voida ennakolta sulkea pois mahdollisuutta toiminnan suojeluarvoja merkittävästi heikentävästä vaikutuksesta. Suomessa tämä arviointivelvollisuus on lainsäädännössä toteutettu luonnonsuojelulain 65 §:n Natura-vaikutusten arviointivelvollisuudella, mikä koskee kaikkia hankkeita ja suunnitelmia. Arvioinnissa on osoitettava, että hanke tai suunnitelma ei merkittävästi heikennä Natura-alueen suojelun perusteena olevia lajeja tai luontotyyppejä.

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan yhtenä tavoitteena on osoittaa 15 000 hehtaaria uutta turvetuotantopinta-alaa. Koska alueiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös teknis-taloudellisia seikkoja, osa alueista sijoittuu Natura-alueiden läheisyyteen. Sijoittuminen Natura-alueen läheisyyteen ei kuitenkaan ole tae luonnonarvoja merkittävästi heikentävästä vaikutuksesta.

Lähitulevaisuudessa laadittavalla kaavan Natura-vaikutusten arvioinnilla varmistetaan kaavaprosessin lainmukaisuuden ohella luonnon monimuotoisuuden säilyminen turvetuotantoalueiden läheisillä Natura-alueilla. Etelä-Pohjanmaan maakunnalla on etenkin suoluonnon säilyttämisessä eurooppalaisittain merkittävä rooli, sillä suomaakuntana merkittävä osa Natura-alueista on soita.

 

Liisa Karhu
Ympäristösuunnittelija 

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös