Budjettiriihessä osoitettava määrärahat jäljelläoleville valtatie 3:n investoinneille yhteysvälillä Tampere−Vaasa

5.09.2019

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että korjataan perusväylästöä, poistetaan pullonkauloja, toteutetaan päästöjä vähentäviä ja liikenneturvallisuutta parantavia investointeja, jotka hyödyttävät niin joukkoliikenteen kehittämisen, alueellisen saavutettavuuden kuin elinkeinoelämänkin tarpeita. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että pääväyliä ja niiden palvelutasoa koskevan asetuksen toimivuus ja muutostarpeet arvioidaan 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön yhteydessä, jotta yhteys lähekkäisten maakuntakeskusten välillä toimii ja vientisatamat sekä rajanylityspaikat tulevat huomioon otetuksi. Muun muassa teollisuuden ja elinkeinoelämän kannalta infran kriittiset erityistarpeet otetaan huomioon.

Kesällä eduskunnan hyväksymässä lisätalousarviossa osoitettiin Valtatie 3:lle Hämeenkyrön ohitustielle 2,4 miljoonan euron aloitusmääräraha, ja samalla myös osoitettiin valtuus koko 64 miljoonan euron investoinnille. Jatkorahoitus on toteutumassa siten, että valtion ensi vuoden talousarvioon on tulossa 20 miljoonan euron määräraha, ja loppuosa 41,6 miljoonaa euroa tuleville vuosille.

Hämeenkyrön ohitustieinvestoinnin (Hämeenkyrönväylä) toteuttaminen on merkittävä osa yhteysvälin Tampere-Vaasa liikennöitävyyden parantamista, mutta sillä ei Suomen ruokatietä vielä saada kuntoon. Jotta elinkeinoelämän kuljetusten sekä työssäkäynti- ja asiointiliikenteen tarpeet sujuvuuden ja turvallisuuden osalta tulisivat kokonaishyödyllisesti täytetyiksi, on yhteysvälin ensimmäisen vaiheen loput investoinnit, yhteiskustannuksiltaan noin 64 miljoonaa euroa, saatava tehdyiksi mahdollisimman nopeasti. Yhteysvälin palvelutaso ei edelleenkään vastaa tärkeälle tieosuudelle asetettuja vaatimuksia. Liikenneturvallisuus on yhä muita Suomen valtateitä heikompi.

Valtatie 3 (E12) on Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä, jonka jäljellä olevat 1. vaiheen investointikohteet yhteysvälillä Tampere−Vaasa ovat seuraavat:

  • Keskikaiteet Sikuri−Ikaalinen ohituskaistoille 4,6 M€
  • Teikangas−Mansonniemi ohituskaistapari 5,5 M€ (Ikaalinen)
  • Alaskylä–Parkano (Vt 23) uusi ohituskaista ja tielinjan oikaisu 13,0 M€
  • Lamminkosken ohituskaistapari 5,5 M€ (Parkano)
  • Koskuen ohituskaistapari 4,5 M€ (Kurikka)
  • Rajalanmäen ohituskaista ja Mantilan liittymä 5,6 M€ (Kurikka)
  • Jalasjärven eritasoliittymä 8,0 M€ (Kurikka)
  • Valtatie 3 ja valtatie 8 Vaasan yhdystien eritasoliittymän parantaminen 5,5 M€
  • Pienet liittymä- ja liikenneturvallisuushankkeet 12,0 M€

 

Edellä mainituista erityisen kiireellisiä kohteita ovat muun muassa Jalasjärven risteyskohta ja Vaasassa valtateiden yhtymäkohta.

Valtatie 3 (E12) on valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluva maantie muilta osin kuin Jalasjärvi−Laihia-väliltä. Ko. väli tulisi saada osaksi runkoverkkoa, jolloin VT3 olisi palvelutasoltaan yhtenäinen kattavan verkon pääväylä.

Tiesuunnitelmien laatimisessa sekä suunnitelmien täydentämisessä ja päivittämisessä on ELY-keskuksissa toimintamäärärahojen niukkuudesta johtuvaa suunnitteluhenkilöstövajetta, joka haittaa myös jo lähes valmiiksi suunniteltujen investointien toteuttamista. ELY-keskusten tiesuunnitteluresursseja tulee lisätä.

 

Edellä olevaan perustuen Pirkanmaan, Vaasan ja Satakunnan vaalipiirien kansanedustajat sekä Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liitot esittävät yhteisesti,

että Valtatie 3:n (E12) yhteysvälin TampereVaasa 1. vaiheen jäljellä oleville muille investoinneille kuin jo päätetylle Hämeenkyrön ohitustieinvestoinnille (Hämeenkyrönväylä) osoitetaan määräraha ja valtuus valtion vuoden 2020 talousarviossa,

että Valtatie 3:lla (E12) väli JalasjärviLaihia merkitään osaksi valtakunnallista runkoverkkoa,

ja että ELY-keskusten tiesuunnitteluun tarvittavia henkilöstöresursseja lisätään.

 

Lisätietoja antavat:

Eduskuntaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Jouni Ovaska, p. 040 717 1145, jouni.ovaska@eduskunta.fi

varapuheenjohtaja, kansanedustaja Janne Sankelo, p. 050 512 0519, janne.sankelo@eduskunta.fi

VT3-ohjausryhmän puheenjohtaja, kunnanjohtaja Antero Alenius, p. 050 68192, antero.alenius@hameenkyro.fi

Pääsihteeri, edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, p. 050 527 2129, jouni.koskela@pirkanmaa.fi

 

VT3:n eduskuntaverkoston työjaoston jäsenet kolmesta vaalipiiristä ja viidestä puolueesta:

 

JOUNI OVASKA            

JANNE SANKELO        

MARKO ASELL           

JOAKIM STRAND        

JARI KOSKELA

 

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös