Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

25.09.2017

Henkilöstöhallinnon ohjelmisto suorahankintana

Maakunnan aloittaessa toimintansa 1.1.2019 ja toimintojen siirtyessä maakunnan järjestämisvastuulle 1.1.2020 maakunnalla tulee olla toimiva ja henkilökunnalle koulutettu henkilöstöhallinnon järjestelmä, johon on viety työntekijöiden tiedot, luotu raportointikanavat toimintajärjestelmään sekä varmistettu paikallisten ja valtakunnallisten sopimusten mukainen järjestelmä.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä suorahankintana Aditro Public Oy:n ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sopimuksen laajentamisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan henkilöstöhallinnon järjestelmäksi ja aloittaa henkilöstöhallinnon ohjelmiston kilpailuttamiseen liittyvät toimet joko Hetli Oy:n kanssa tai maakunnan perustamisen jälkeen omana kilpailutuksena.

Maakunta tekee itsenäisesti kokonaisharkintaan perustuen arvionsa siitä, mitä järjestelmiä se tulee hyödyntämään valmistelussaan ja toimintansa alkaessa. Hankinnan peruste on suorahankinta, maakuntavalmisteluun liittyvät ennakoimattomat toimet, uusi lainvalmistelutilanne ja se, ettei muilla toimittajilla ole monikantaratkaisua.

– Henkilöstöhallinnon ohjelmisto on erityisen tärkeä henkilöstötietojen keruun, henkilöstösuunnittelun, henkilöstöosaamisen kartoituksen ja henkilöstön koulutustarpeen selvittämisen vuoksi sekä tulevan maakunnan voimavaran eli henkilöstön tukemiseksi muutoksessa, toteaa henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelija Kaija Metsänranta.

Lisätietoja: henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelija Kaija Metsänranta, puh. 050 474 6703;  maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Tarkistuksia sote- ja maakuntauudistuksen vastuuvalmistelijoiden ja valmistelujohtajan työresursointiin

Maakuntahallitus päätti hyväksyä vastuuvalmistelijoiden työaikaehdotukset sekä valtuuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton tekemään resursointia koskevat sopimukset vastuuvalmistelijoiden taustaorganisaatioiden kanssa. Valmistelujohtajalle myönnettiin lisäksi oikeus tehdä tarvittaessa tarkennuksia vastuuvalmistelijoiden työresursointiin valmisteluun käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.

Vastuuvalmistelijoiden työpanokset ovat seuraavanlaiset (suluissa olevat lihavoidut prosenttiluvut) kuluvan vuoden loppuun asti:

 • Aaltonen Jari; kasvupalvelut (elo-syyskuu 20 %, 1.10. alkaen 40 %)
 • Jokiranta Harri; muutosjohtaja (100 %; kuntien rahoittamaa valmistelua)
 • Kiviluoto Miia; taloushallinto (100 %)
 • Laitila Minna; SOTE-tuotanto (palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti) (80 %)
 • Leikkola Päivi; SOTE-tuotanto (liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelipalvelut) (80 %)
 • Metsänranta Kaija; henkilöstöhallinto (elokuu 50 %, 1.9. alkaen 100 %)
 • Penninkangas Tanja; SOTE-tuotanto (sote-yhtiöt: suoranvalinnan yhtiö ja sote-keskukset, asiakasseteliyhtiö, Kuusiolinna) (60 %)
 • Pätsi Ari; tietohallinto (30 %)
 • Rantala Hanne; viestintä (60 %)
 • Rautio Liisa Maria; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö / 40 % (20 %)
 • Rintapukka Ritva; maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut (20 %)
 • Saartenoja Antti; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö / 60 % (20 %)
 • Seppelvirta Heli; muutosjohtaja (80 %)
 • Sorvettula Johanna; muutosjohtaja (100 % tai alle)

 

Maakuntajohtaja Asko Peltola hoitaa valmistelujohtajan tehtävää osa-aikaisesti (50 %) maakuntajohtajan tehtävän ohella siihen asti kunnes väliaikaishallinto on juridisesti toimivaltainen.

Vastuuvalmistelun työsuhteita koskevat sopimukset tehdään tässä vaiheessa 31.7.2018 asti, kuitenkin niin, että vastuuvalmisteluun käytettävä resursointi tarkistetaan vuoden 2017 lopulla tai vuoden 2018 alussa, kun valmisteluun käytettävä rahoitus on valtion budjetin hyväksymisen kautta varmistunut.

Maakuntahallitus päätti lisäksi hyväksyä tukipalveluita valmistelevan Mikko Tanhuamäen valinnan yhdeksi vastuuvalmistelijaksi (50 %) sekä valtuuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton jatkamaan vastuuvalmistelua koskevaa sopimusta hänen osaltaan Seinäjoen kaupungin kanssa 31.7.2018 asti.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu aiheuttaa työjärjestelyjä liitossa

Vastuuvalmisteluun siirtyvät työpanokset sekä liiton vastuu uudistuksen valmistelun maakunnallisesta hallinnoinnista edellyttävät muutoksia liiton työjärjestelyissä ja tehtävien jakautumisessa työntekijöiden kesken.

Maakuntahallitus hyväksyi sote- ja maakuntauudistuksen vastuuvalmistelusta johtuvat työjärjestelyt liiton toimistossa seuraavasti:

Asko Peltolalta pois jääviä maakuntajohtajan tehtäviä (50 %) siirretään liiton muulle virkamiesjohdolle seuraavasti:

 • Marjatta Eväsoja: kansainvälinen yhteistyö ja osallistuminen
 • Jari Iso-Koivisto: SOTEMAKU-uudistukseen sisältyvät liitolle kuuluvat talous- ja hallintotehtävät
 • Antti Saartenoja: maakuntajohtajan sijaisuus, edunvalvonta, yhteydenpito YTA-alueella sekä Länsi-Suomen liittoihin

 Hanne Rantalan työpanoksesta 20 % (1 pv/vko) käytetään liiton tiedotustehtäviin ja jäljelle jäävältä osin hänen sijaisenaan toimii Annika Pollari (työaika 80 % eli 4pv/vko). 

Antti Saartenoja käyttää 20 % työpanoksestaan vastuuvalmisteluun, ja loput hänen työpanoksestaan jaetaan osin aluesuunnittelun tehtävien johtamiseen ja osin maakuntajohtajan sijaisuusjärjestelyihin.

Heli Seppelvirran työpanoksesta 80 % käytetään vastuuvalmisteluun ja loppu työajasta 20 % (1 pv/vko) suunnataan liiton aluekehitystehtäviin, kuten uuden ohjelmakauden valmisteluun ja aluekehittämiskeskusteluprosessin ja aluekehittämisen tilannekuvatyön kehittämiseen.

Edellä mainitut järjestelyt aiheuttavat myös palkkaustarkistuksia.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Kuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan, ensi vuoden talousarviossa varaudutaan sote- ja maakuntauudistukseen

Maakuntahallitus hyväksyi alustavasti jatkovalmistelun pohjaksi Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman vuosille 2019–2020. Talousarvioehdotus ja -suunnitelma sekä toimintasuunnitelma toimitetaan perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille nähtäväksi.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2018 talousarvion toimintamenot ovat 3 120 755 € ja toimintatulot ovat 3 319 890 €. Talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan vuosikatteeltaan 199 785 € ylijäämäinen.

Jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan ollen 2 800 135 €.

– Ensi vuoden talousarvio laaditaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Vuoden 2017 talousarvio laadittiin vain kahdelle toimintavuodelle, koska uuden maakuntahallinnon piti aloittaa vuoden 2019 alussa. Tuo ajankohta on nyt siirtynyt vuodella, mutta asiaa koskeva lainsäädäntö valmistuu vasta kesällä 2018, maakuntajohtaja Asko Peltola toteaa.

Asiaan liittyvät epävarmuustekijät huomioiden on päätetty laatia normaali talousarvio vuodelle 2018 ja myös taloussuunnitelmat suunnitelmakaudelle 2019–2020. Mikäli asiat etenevät lainsäädännön laadinta-aikataulun ja sisällön osalta niin, että liiton toiminta lakkaa vuoden 2020 alusta, muutokset voidaan huomioida vuoden 2019 talousarvion laadintaprosessin yhteydessä.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Maakuntaohjelman laadinta etenee aikataulussaan

Maakuntaohjelman valmistelu on jatkunut tiiviinä molemmin puolin kesälomakautta. Maakuntahallituksen lisäksi maakuntavaltuusto ja maakunnan yhteistyöryhmä ovat evästäneet jatkovalmistelua.

Maakuntaohjelman sparrausryhmä ja tulevaisuusryhmä ovat käsitelleet ohjelmaluonnosta syyskuun alussa. Ryhmiin ja asiantuntijakeskusteluihin osallistuneet tahot ovat lähettäneet kirjallisia kommentteja luonnoksesta.

Maakuntaohjelma kuuluu SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -lainsäädännön piiriin, ja osana maakuntaohjelmaa ja sen valmistelua on laadittu ympäristöselostus ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

Ohjelmaa taustoittavan laajemman näkemyksen keräämiseksi syyskuussa on ollut käynnissä kaikille avoin sähköinen kysely Ota kantaa -palvelussa. Kyselyä on markkinoitu normaalien kanavien lisäksi erityisesti eteläpohjalaisille yrityksille ja opiskelijoille. Lisäksi on järjestetty kokeilu yhteiskirjoittamisesta hyvinvointiteemassa.

Maakuntaohjelma valmistellaan laajassa yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien, alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.

Maakuntaohjelma on maakunnan poliittinen kannanotto keskipitkän aikavälin kehityksen tavoitteista. Ohjelman on tarkoitus ohjata alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja. Maakuntaohjelman

aikajänne ulottuu vuoteen 2021 saakka. Pitkän tähtäimen tavoitteiden osalta on tarkoitus nojautua maakuntastrategian maakuntasuunnitelmaosioon, jossa skenaario- ja tavoiteasetanta ulottuu vuoteen 2040 saakka. Lisäksi hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan rakennemallityön tuloksia.

Maakuntaohjelmaluonnos ja sen ympäristöselostusluonnos asetetaan nähtäville 29.9.–31.10.2017 väliseksi ajaksi.

Maakuntahallitus käsittelee saadut lausunnot ja niiden vastineet sekä hyväksyy osaltaan maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen kokouksessaan 20.11.2017.

Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä maakuntaohjelma ja sen ympäristöselostus ovat 4.12.2017.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202; maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin työstäminen alkaa

Maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntasuunnitteluun liittyvän maakunnan kokonaisarkkitehtuurityön ja tietojohtamisen suunnittelutyön aloittamisen sekä varata työhön 50 000 euron määrärahan käytettäväksi ulkoisen asiantuntijuuden hankintaan ja perustettavien työryhmien koordinoimiseksi ja ohjaamiseksi.  Ulkoinen asiantuntijatyö hankitaan kuntahankintojen ICT-asiantuntijasopimuksen kautta.

Valtionvarainministeriö (VM) vaatii maakuntasuunnitteluun liittyen, että maakunnan palveluista tuotetaan kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmin tukeutuen kansallisiin viitearkkitehtuureihin.

Kokonaisarkkitehtuurilla tässä yhteydessä tarkoitetaan mallia, jossa kuvataan maakunnan keskeiset osat ja rakenteet. Maakunnan kokonaisarkkitehtuuri on toiminnallisen kokonaisuuden tavoitetilan ja sen liittymien yleinen kuvaus maakunnan asiakkaista, palveluista, konsernirakenteesta, keskeisistä liittymistä, ydintiedonhallinnasta ja loogisesta tietojärjestelmäarkkitehtuurista (katso alla oleva kuva).

 
Kaavio maakunnan kokonaisarkkitehtuurista.

Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen on välttämätöntä, jotta toiminnan muutos ja sen edellyttämä tietojärjestelmien uudelleenjärjestely voidaan toteuttaa järkevästi siten, että tietojärjestelmillä voidaan tukea tehokkaasti maakunnan keskeisiä palveluja ja palveluprosesseja.

Kokonaisarkkitehtuurityön yhteydessä huomioidaan myös tietojohtaminen siten, että suunnittelussa on mukana maakunnan toiminta ja siihen liittyvät tietovarannot sekä niiden tuottaminen ja käyttö. Tästä johtuen kokonaisarkkitehtuurityö ja tietojohtamisen suunnittelutyö toteutetaan yhteisen ohjauksen alla.

Lisätietoja: vastuuvalmistelija Ari Pätsi, puh. 050 370 6839; maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Nykyisen hallituksen viimeinen kokous

Vuosien 2013–2017 maakuntahallitus kokoontui tänään 25.9. viimeisen kerran. Kokouksen lopuksi maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila kiitti maakuntahallitusta, valtuuston puheenjohtajistoa, johtoryhmää ja Etelä-Pohjanmaan liiton henkilöstöä hyvästä työstä Etelä-Pohjanmaan hyväksi. Uusi maakuntahallitus nimitetään maakuntavaltuustossa 9.10. ja sen ensimmäinen kokous on 23.10.2017.

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös