Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

23.10.2017

Toisen vaihemaakuntakaavan muuttaminen on aloitettu

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen liiton selvityksen koskien II vaihemaakuntakaavan muuttamista. Lainsäädännön muutokset aiheuttavat tarpeen osin kumota ja osin muuttaa Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan yleisiä suunnittelumääräyksiä sekä keskustatoimintojen alueita koskevia määräyksiä. Vaihemaakuntakaavan muutos edellyttää normaalin maakuntakaavan laadintaprosessin mukaista etenemistapaa.

– Lainsäädännössä on muutettu vähittäiskauppaa koskevia säännöksiä, jotka koskevat vähittäiskaupan suuryksikköjen kokoa sekä vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumista. Tältä osin on aloitettu II vaihemaakuntakaavan muuttaminen, toteaa suunnittelujohtaja Antti Saartenoja.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

Maakuntien yhteinen esitys raideliikenteen kehittämiseksi hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Läntisen Suomen kuuden maakunnan – Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Keski-Suomi – yhteisen raideliikenteen kehittämisesityksen.

Läntisen Suomen maakunnat ovat sopineet kaikille yhteisen, koko Suomea palvelevan raideliikenteen kehittämistavoitteen laatimisesta. Tätä raideliikenteen kehittämistavoitetta on syksyn aikana valmisteltu mukana olevien kuuden maakunnan toimesta. Näin on syntynyt maakuntien yhteistä edunvalvontaa varten esitys nimeltään ”Päärata plus”.

– Esityksen tavoitteena on edistää mukana olevien maakuntien junayhteyksien nopeuttamista edellyttäviä investointeja. Matka Porista, Vaasasta ja Jyväskylästä Tampereelle tulee voida tehdä tunnissa samoin kuin matka Tampereelta Helsinkiin, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila.

Esityksen tarkoituksena on tukea sekä hallituskauden mittaista lyhyen aikavälin edunvalvontatyötä että pidemmän aikavälin valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnittelua.

Esityksen painoarvoa korostaa se, että kohteena olevien ratayhteyksien vaikutuspiirissä on lähes kolmannes koko maan BKT:sta ja viennin liikevaihdosta.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

AIKO-rahoitusta lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tuotteistamiseksi vientiin

Maakuntahallitus hyväksyi Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen osaamisvientituotteiksi -hankkeen osarahoitettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on lasten ylipainon vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden yhteydessä (vuosina 2009–2016) Seinäjoella kehittyneen asiantuntemuksen tuotteistaminen kansalliseen ja kansainväliseen koulutus- ja osaamisvientiin. Hanke toteutetaan 1.11.2017–30.9.2018 välisenä aikana, ja sen kokonaisbudjetti on 87 700 euroa. AIKO-rahoituksen osuus on 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 61 390 euroa.

Hankkeessa syntyviä osaamisvientituotteita voivat olla mm. räätälöidyt koulutukset, verkkokoulutuspaketit, konferenssit ja seminaarit, vierailukokonaisuudet ja kokonaiskonseptointi.

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388 / vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 162 202

Maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) mukaan uusia tahoja

Maakuntahallitus päätti asettaa maakuntavaltuuston toimikaudeksi Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR), jossa liitolla ja sen jäsenkunnilla on puheenjohtajan ja tämän varaedustajan lisäksi kahdeksan varsinaista edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varaedustajat, valtionhallintoon kuuluvilla organisaatioilla yhteensä kuusi varsinaista edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varaedustajat sekä muilla alueen kehittämisen kannalta keskeisillä tahoilla yhteensä yhdeksän varsinaista edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varaedustajat. Maakuntahallituksen puheenjohtajalla on MYR:n kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Uusina täysivaltaisina tahoina MYR:n kokoonpanoon ovat tulossa mukaan Akava ja STTK, sille niillä molemmilla on sekä varsinaisen jäsen että varajäsen.

– Valmisteltaessa MYR:n asettamista ja kokoonpanoa yhtenä lähtökohtana on ollut, että kokoonpano ei nykyisestä enää kasvaisi, jotta MYR:n luonne keskustelevana ja osallistavana foorumina voitaisiin säilyttää. Toinen lähtökohta on edelliskauden tapaan ollut painottaa kokoonpanossa niitä tahoja, jotka osallistuvat aktiivisina käytännön toimijoina maakunnalliseen ohjelmalliseen kehittämistyöhön, kertoo Etelä-Pohjanmaan liiton vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala.

Esitykset puheenjohtajasta ja hänen varaedustajastaan samoin kuin 1. varapuheenjohtajasta ja hänen varaedustajastaan sekä kuntasektorin muista jäsenistä ja varajäsenistä tuodaan päätettäväksi seuraavaan maakuntahallituksen kokoukseen 20.11.2017.

Alla olevilta tahoilta pyydetään 10.11.2017 mennessä esitykset sekä mies- että naisehdokkaasta MYR:n jäseniksi ja varajäseniksi. Lisäksi pyydetään ehdotukset varapuheenjohtajiksi siten, että 2. varapuheenjohtaja tulee valtionhallinnon ja 3. varapuheenjohtaja muita alueen kehittämisen kannalta edustavien tahojen keskuudesta.

Valtionhallinto:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3+3
 • Keski-Suomen ELY-keskus 1+1
 • Suomen metsäkeskus 1+1
 • Tekes 1+1

Muut alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot:

 • SAK 1+1
 • Akava 1+1
 • STTK 1+1
 • MTK Etelä-Pohjanmaa 1+1
 • Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1+1
 • Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 1+1
 • Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijat: Seinäjoen yliopistokeskus, SeAMK ja E-P:n korkeakouluyhdistys 1+1
 • ProAgria Etelä-Pohjanmaa 1+1
 • Eteläpohjalaiset LEADER-ryhmät 1+1 (varajäsenä toimii E-P:n korkeakouluyhdistyksen jäsen)

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123 /vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202

Liiton edustajien nimeäminen useisiin toimielimiin

Maakuntahallitus nimesi edustajia useisiin eri toimielimiin nykyisen maakuntahallituksen toimikauden ajaksi.

 • Maakuntahallituksen edustajaksi kulttuurilautakuntaan nimettiin Anu Katajamäki ja hänen varajäsenekseen Pirjo Aittoniemi.

 • PK-neuvottelukuntaan nimettiin Lasse Anttila, Jukka Joensuu, Jukka-Pekka Matintupa ja Anneli Manninen.

 • Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Österbotten/Pohjanmaan muodostamaan Yhteistoiminta-alueen työvaliokuntaan nimettiin maakuntavaltuuston puheenjohtajisto (Kai Pöntinen, Paula Sihto ja Aarne Heikkilä), maakuntahallituksen puheenjohtajisto (Lasse Anttila, Anneli Manninen ja Pertti Mäki-Hakola) sekä maakuntajohtaja Asko Peltola ja hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto.

 • Länsi Suomen viiden maakunnan - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa ja Österbotten/Pohjanmaa - muodostaman Länsi Suomen Allianssin (WFA) puheenjohtajiston kokouksiin maakuntahallitus nimesi maakuntavaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistosta Lasse Anttilan (varaedustaja Anneli Manninen) ja Kai Pöntisen (varaedustaja Aarne Heikkilä). Myös maakuntajohtaja Asko Peltola osallistuu WFA:n puheenjohtajiston kokouksiin.

 • Itämeren alueen alueiden yhteistyöorganisaation Baltic Sea States Sub-regional Co-operationin (BSSSC) Itämeri-konferensseihin nimettiin puhe- ja äänivaltaa käyttäväksi edustajaksi Pirjo Aittoniemen (varaedustaja Kai Pöntinen) sekä virkamiesedustajaksi Asko Peltola (Marjatta Eväsoja).

 • Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokoukseen nimettiin Anu Katajamäki (varaedustaja Eila Koskinen) ja Lasse Anttila (varaedustaja Martti Pajulammi) sekä hallituksen jäseneksi maakuntajohtaja Asko Peltola ja varajäseneksi kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja.

 • Euroopan alueiden liiton (Assembly of European Regions, AER) yleiskokoukseen nimettiin Lasse Anttila (varaedustaja Kai Pöntinen). AER:n valiokuntiin nimettiin edustajiksi maakuntajohtaja Asko Peltola ja Marjatta Eväsoja. Luottamushenkilöedustaja nimetään seuraavassa hallituksen kokouksessa 20.11.

 • Pirkanpohja-säätiön valtuuskunnan edustajaksi nimettiin Lasse Anttila (varaedustaja Anu Katajamäki).

 • Terveydenedistämisen neuvottelukuntaan nimettiin edustajiksi Anu Katajamäki (varaedustaja Vesa-Matti Saarakkala) sekä Paula Sihto (varaedustaja Sirkka Penttilä).

 Lisätietoja: Maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu v. 2018

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokoukset vuonna 2018 pidetään alla olevan aikataulun mukaisesti:

 

 Maakuntahallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 9.00 Maakuntasalissa. Maakuntavaltuuston kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 10.00 Framin auditoriossa.

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös