Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

18.12.2017

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun keskeisesti liittyvän valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 15.12.2017.

Etelä-Pohjanmaalla ei ole vielä tehty lopullista ratkaisua uuden maakunnan tukipalvelujen toteuttamistavasta. Vaihtoehtoina ovat oman palvelukeskuksen perustaminen ja toimiminen yhdessä kumppanin kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osalta ovat parhaillaan menossa tietopyynnöt ja valmistelussa laskelmat eri vaihtoehdoista, joiden avulla haetaan lisäinformaatiota jatkovalmistelun ja päätöksenteon tueksi siihen, tuotettaisiinko palvelut yhdessä kumppanin kanssa joko liittymällä jonkin nykyisen palvelukeskuksen asiakkaaksi tai perustamalla yhdessä kumppanin kanssa Etelä-Pohjanmaalle oma yhtiö.

Maakunnalle siirtyvien sopimusten riskinarviointiprojektin tavoitteena on käydä läpi uudelle maakunnalle siirtyvät sopimukset sekä arvioida toimet, joita sopimusten mahdollinen siirto edellyttää sekä arvioida näihin sisältyvät oikeudelliset ja taloudelliset riskit. Samalla projektissa valmistuvat kilpailutusasiakirjamallit. Maakuntaan siirtyviä sopimuksia on yli 3 500 kappaletta. Projektin yhtenä pyrkimyksenä on kerätä maakuntaan siirtyville organisaatioille organisaatiokohtaiset listat maakunnalle siirtyvistä sopimuksista.

Maakunnan tulevan palvelurakenteen uudistamisesta on lähtenyt liikkeelle oma selvityksensä. Se on olennainen apuväline maakunnan toiminnan organisoinnin suunnitteluun pidemmällä aikavälillä. Selvitys tukee myös maakuntastrategian ja palvelustrategian valmistelua.

Maakuntapalveluiden osalta käynnistynyt kuntien ja maakunnan elinkeinoasioiden yhteistyötä koskeva kehittäminen jatkuu. Maakuntastrategian ja palvelustrategiakokonaisuuden valmistelua viedään eteenpäin työpajatyöskentelyllä, jossa määritellään visio, strategiset tavoitteet ja painopisteet sekä mittarit.

Maakuntakonsernirakennetta on niin ikään viety eteenpäin. Kokonaisuuteen kuuluvat ns. maakuntajärjestäjän rakenne, palvelualueet ja niiden sisällöt. Ensi vuoden puolella luottamushenkilöiden keskusteltavaksi tulee uuden maakunnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmä.

Maakuntatalouden ohjauksen ja rahoituksen simulointityö on valtakunnallisesti käynnissä useilla hallinnonaloilla. Yksi simuloitava kokonaisuus liittyy aluekehittämiskeskusteluun, joka on uusi valtion ja maakuntien yhteistyön elementti maakuntahallintoon siirryttäessä.

Monissa asioissa maakunnan täytyy sopia myös maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Sote-asioissa Etelä-Pohjanmaan yhteistyöalueeseen kuuluvat Kanta-Häme ja Pirkanmaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kolmen pohjalaismaakunnan yhteiskokouksessa on keskusteltu maankäyttö-, luonnonvara- ja liikennetehtävien valmistelun suuntaviivoista. Liikenteen ja tienpidon osalta jatkotyön pohjana on valmisteilla oleva maantielaki. Sen mukaan maakunnat ovat toimivaltaisia liikenneviranomaisia, mutta tienpidon tehtävät tulee organisoida enintään yhdeksään yhteistyöalueeseen.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on päättänyt esittää SOTEMAKU-johtoryhmälle, että osana sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisvalmistelua tehtäisiin selvitys Etelä-Pohjanmaan alueella toimivan työterveyshuoltoyhtiön perustamisen tarpeellisuudesta ja kannattavuudesta.

Maakuntahallitus päätti lisäksi, että Etelä-Pohjanmaan liitto hakee sosiaali- ja terveysministeriön avaamaa maakunnallisen sote-koordinaattorin valtionavustusta.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Muutoksia liiton työjärjestelyihin

Maakuntahallitus päätti hyväksyä maakunta- ja sote-uudistuksen aiheuttamat työjärjestelyt Etelä-Pohjanmaan liitossa.

Maakuntajohtaja Asko Peltolalle on myönnetty virkavapaata kokoaikaiseen Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelujohtajan tehtävään siirtymiseksi ajalle 1.1.2018–31.7.2018.

Maakuntajohtaja viransijaiseksi on nimitetty suunnittelujohtaja Antti Saartenoja ajalle 1.1.2018–31.7.2018. Hänelle on myönnetty virkavapaata nykyisestä tehtävästään kyseiselle ajanjaksolle.

Maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä on nimitetty suunnittelujohtajan viransijaiseksi ajalle 1.1.2018–31.7.2018. Hänelle on myönnetty työvapaata nykyisestä tehtävästään kyseiselle ajanjaksolle.

Nämä työjärjestelyt jatkuvat ilman eri päätöstä 31.7.2018 saakka tai enintään siihen asti, kunnes väliaikaishallinto on juridisesti toimivaltainen, mikäli valtiolta saadaan maakunnallisen vastuuvalmistelun jatkumiselle riittävä rahoitus eikä sote- ja maakuntauudistuksessa tehdä muita maakunnalliseen vastuuvalmisteluun tai sen rahoitukseen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123

Rahoitusta SeAMKin Mixed Reality and Collaborative Robotics -hankkeille

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Mixed Reality and Collaborative Robotics -kehittämishankkeen sekä erillisen investointihankkeen osarahoitettavaksi EAKR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 -ohjelmasta.

Hankkeessa kehitetään Mixed Reality and Collaborative Robotics -demonstraatioympäristö tukemaan teknologian käyttöönottoa ja soveltamista alueen pk-yrityksissä. Demonstraatioympäristön kehittäminen edellyttää investointeja yllä mainittuihin teknologioihin ja niiden haltuunottoa. Hankkeessa tehdään lisäksi esiselvitys kansainvälisistä sosiaali- ja terveysalan robotiikkasovelluksista ja alan oppilaitosten järjestämistä robotiikan koulutuksista sekä eteläpohjalaisten hyvinvointialan yritysten tarpeista ja valmiuksista robotiikan hyödyntämiseksi toiminnassaan. Molempien hankkeiden tavoitteena on edistää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä luoda moderneja oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.

Mixed Reality and Collaborative Robotics -hanke toteutetaan 1.1.2018–31.5.2020 välisenä aikana ja erillinen investointihanke 1.1.–31.12.2018 välisenä aikana.

Mixed Reality and Collaborative Robotics -kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on 202 640 euroa. EAKR- ja valtionrahoituksen osuus on 69,9 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 141 700 euroa.

Investointihankkeen kokonaiskustannukset ovat 142 400 euroa. EAKR- ja valtionrahoituksen osuus on 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 71 200 euroa.

Lisätietoja: Kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905 / vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös