Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

19.02.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on edistetty etenkin osallisuutta

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Valtakunnallisessa valmistelussa merkittävin uutinen edellisen maakuntahallituksen kokouksen jälkeen on tammikuussa tehty hallituksen reformiministerityöryhmän päätös, että hallituksen esityksestä poistetaan Hetli Oy:tä koskeva sääntely ja yhtiö lakkautetaan. Hetli Oy:n oli tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä. Päätös ei tällä tietoa vaikuta maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvien muiden palvelukeskusten asemaan. Maakuntien tilakeskus Oy vastaa tulevien maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnon palveluista ja Vimana Oy tieto- ja viestintäteknisistä palveluista. Hetli Oy:stä luopuminen vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan uuden maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden (TAHE) järjestämistä koskeviin selvityksiin ja päätöksiin, sillä nämä palvelut on nyt mahdollista tuottaa myös itse osana konsernipalveluja.

Sosiaali- ja terveysministeriö on toimittanut valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle. Valinnanvapauslain luonnokseen on tehty muutokset, joista hallitus sopi ennen joulua. Nämä koskevat asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa ja tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa. Lisäksi lakiluonnoksessa on lausuntokierroksen perusteella täsmennetty mm. asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita.

Maakunta ja sote-udistuksen lakipaketteja viimeistellään parhaillaan, ja tämänhetkisen tiedon mukaan lait annetaan eduskuntakäsittelyyn 8.3.2018. Tavoitteena on vahvistaa uudistusta koskevat lait eduskunnan kevätistuntokauden 2018 aikana.

Maakunnallisessa valmistelussa on viety eteenpäin osallisuuteen liittyviä teemoja.

Etelä-Pohjanmaalla ollaan tämän kevään aikana käynnistämässä ennakoivasti maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten työtä. Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) nuorisovaltuustojen jäsenille ja ohjaajille on järjestetty kaksi tapaamista. Muiden osallisuutta vahvistavien uuden maakunnan toimielinten eli vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston valmistelevat kokoukset pidetään kevättalven aikana.

Maakuntien yleiseen esivalmisteluun tarkoitettua valtion avustusta koskeva hakemus on toimitettu valtiovarainministeriölle ohjeiden mukaisesti tammikuun lopussa. Etelä-Pohjanmaalle on myönnetty rahoitusta tämän vuoden esivalmisteluun noin 570 000 euroa. Maakuntien liitot voivat käyttää viime vuonna myönnettyä esivalmisteluavustusta myös vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka. Tässä vaiheessa on arvioitu, että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018, jolloin väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE aloittaa virallisesti toimintansa. 

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Etelä-Pohjanmaalle haetaan valtionavustusta valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi

Maakuntahallitus päätti hakea valtionavustusta valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi asiakassetelipalveluiden ja -järjestelmän sekä henkilökohtaisen budjetin osalta koko Etelä-Pohjanmaalla. Mikäli rahoituspäätös on myönteinen, Etelä-Pohjanmaan liitto toimisi valinnanvapauspilotin teknisenä hallinnoijana.

Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä eli sote-keskuksia, suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Konkreettisesti pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018.

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Mikäli maakunta- ja sote-uudistuksen lait hyväksytään ensi kesänä, on valinnanvapauspilotit tarkoitus toteuttaa laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018 alkaen.

Lisätietoja: projektijohtaja Harri Jokiranta, puh. 040 774 8402; muutosjohtaja Johanna Sorvettula, 040 662 0047.

SOTE-koordinaattorin paikka haettavaksi

Maakuntahallitus päätti avata sote-koordinaattorin tehtävän haettavaksi. Sote-koordinaattori on osa Etelä-Pohjanmaan sote-valmistelun kokonaisuutta, ja toimenkuva sijoittuu toimivaan sote-tiimiin.

– Koordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän, palvelujen ja ammatillisen toiminnan integraation valmistelua monialaisessa maakunnassa ja tulevan maakunnan toimijaverkostossa, joka käsittää niin kunnat ja järjestöt kuin yksityisetkin palvelun tuottajat, toteaa valmistelujohtaja Asko Peltola.

Koordinaattorin tehtäväkokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon taustoitustyöstä ja valmistelusta osana sote-järjestäjän ja liikelaitoksen toiminnan kokonaisuutta sekä palvelustrategian ja palvelulupauksen sekä hyvinvointi ja terveys (HYTE) -rakenteiden ja toimintojen valmistelusta.

Etelä-Pohjanmaan liitto haki loppuvuodesta 2017 sote-koordinaattorin valtionavustusta valmistelurakenteessa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijan palkkaukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustusta yhteensä 142 777 euroa.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

III vaihemaakuntakaavan ehdotus hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan ehdotuksen ja siihen liittyvän valmisteluaineiston sekä kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen laaditut vastineet. Hallitus päätti niin ikään lähettää kaavaehdotusaineiston lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritetyille viranomaistahoille sekä valtuuttaa maakuntakaavan valmistelijat tekemään tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä kaavaehdotusaineistoon ennen lausunnoille lähettämistä.

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaava sisältää suoluonnon suojelun, turvetuotannon, bioenergia- ja biolaitosten, puuterminaalien sekä puolustusvoimien teemat.

Kaavan valmisteluaineistosta saatiin runsaasti palautettu sen nähtävilläoloaikana.

– Valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 89 lausuntoa tai muistutusta. Kunnat, naapurimaakunnat ja muut viranomaiset antoivat yhteensä 26 lausuntoa. Lisäksi yrityksiltä, yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä saatiin 63 muistutusta. Pääosa muistutuksista käsitteli turvetuotannon teemaa, kertoo vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

Kaavaluonnoksen valmistumisen jälkeen on laadittu vielä Natura-tarveharkinta, ja sen osoittamille alueille luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi. Natura-arvioinnista saatiin kuulemisaikana neljä lausuntoa ja kuusi muistutusta. Lisäksi kaavaluonnoksesta saatuun viranomaispalautteeseen on reagoitu laatimalla turvetuotantoon soveltuville aluille linnustovaikutusten arviointi. Kaavaehdotuksessa on huomioitu luonnosvaiheessa saatu palaute, Natura-arvioinnin tulokset sekä saatu palaute ja turvetuotantoon soveltuville alueille laadittu linnustovaikutusten arviointi. Lisäksi kaavaselostukseen on laadittu kaavan merkittävien vaikutusten arviointi.

Seuraavaksi maakuntakaavaehdotus lähtee viranomaisten lausuntokierrokselle.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, 040 3568 044.

Rahoitusta SeAMKin Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hankkeelle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hankkeen osarahoitettavaksi EAKR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta.

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja räätälöidä sopivia työkaluja sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten kasvun ja menestymisen tukemiseen sekä selvittää ja tuottaa alan pk-yrityksille tietoa digitaalisuuden ja uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista alan palvelukehitykseen ja kasvun mahdollistamiseen. Hanke pyrkii kehittämään myös uusia, innovatiivisia toimintatapoja yhdessä alan pk-yritysten kanssa, joissa otetaan oppia sekä sote- että muiden toimialojen edelläkävijäyrityksistä kansainvälisesti ja kansallisesti. Hankkeen toimilla autetaan sote-alan pk-yrityksiä varautumaan ennalta tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun -hanke toteutetaan 1.2.2018–31.7.2020 välisenä aikana ja sen kokonaisbudjetti on 248 580 euroa. EAKR- ja valtionrahoituksen osuus on 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 174 006 euroa.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202; kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905.

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös