Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

23.04.2018

Maakuntahallitus hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan muutoksen kaavaluonnoksen

Maakuntahallitus päätti hyväksyä 2. vaihemaakuntakaavan muutoksen kaavaluonnoksen sekä asettaa vaihemaakuntakaava 2. valmisteluaineiston nähtäville 30.4.–21.6.2018 väliseksi ajaksi ja pyytää aineistosta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyiltä tahoilta. Maakuntaliiton toimisto valtuutettiin tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä kaavaluonnoksen aineistoon ennen nähtäville asettamista.

Etelä-Pohjanmaan kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintojen aluetta käsittelevä 2. vaihemaakuntakaavan kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaupan sijoittumista ohjaavat teemat vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.

– Kaavamuutoksella pyritään vahvistamaan Etelä-Pohjanmaan keskustatoimintojen alueiden asemaa kaupan vetovoimaisina sijaintipaikkoina, turvaamaan lähipalveluiden saatavuus sekä mahdollistamaan kunnille lainsäädännön muutosten hengen mukaisesti aikaisempaa paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin muutoksiin ja tarpeisiin kaupan palvelurakenteessa, toteaa vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, puh. 0400 243 640


Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lakipaketit ovat edelleen eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen tavoitteena on saada uudistusta koskevat lait vahvistetuiksi eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 aikana.

Ministeriöiden (STM, SM, TEM, MMM) ja maakunnan välillä käytävien keskustelujen sekä maakuntalain mukaisten neuvottelujen (JTS-neuvottelut) simuloinnit on hoidettu tältä keväältä. Simuloinnit ovat olleet harjoitusta tulevan maakunnan keskusteluihin eri ministeriöiden kanssa. Keskusteluissa käytiin läpi Etelä-Pohjanmaan tulevaisuudennäkymiä ja haasteita ministeriöiden hallinnonaloilla.

Etelä-Pohjanmaan palvelurakennetta koskeva selvitystyö on loppusuoralla. Selvityksen tuloksia käydään läpi 27.4. uudistusta valmistelevien avainryhmien kanssa.

Tulevan maakunnan työterveyshuoltoa koskeva selvitys on niin ikään valmistunut.

Maakuntakonsernin rakennetta on syvennetty jatkovalmistelun etenemisen turvaamiseksi. Uuden maakunnan organisaatiorakenteesta tarvitaan tietoa mm. taloushallinnon rakentamisen perustaksi.

Maakuntakonsernistrategian päälinjaukset jatkovalmistelun pohjaksi on myös hyväksytty. Lopulliset päätökset maakuntastrategian sisällöstä tekee vaaleilla valittu maakuntavaltuusto noin vuoden kuluttua.

Järjestämisen käsikirjan ensimmäiset luonnokset ovat valmistuneet. Pohjia uuden maakunnan hallintosäännölle valmistellaan valtakunnallisessa yhteistyössä.

Uuden maakunnan brändityö käynnistetään jo tämän kevään aikana.

Kasvupalveluiden tuottamisen vaihtoehdoista on valmistunut vertailu.

Myös maakunnan kokonaisarkkitehtuurin kuvaustyö on edennyt. Kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan strategian toimeenpanossa ja johtamisessa, toiminnan ja palvelujen jatkuvassa kehittämisessä, muutosten ja monimutkaisuuden hallinnassa sekä digitalisaation hallitussa hyödyntämisessä. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnittelua.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123


Uuden maakunnan vaikuttamistoimielimet aloittavat toimintansa

Maakuntahallitus päätti perustaa maakunnallisen nuorisovaltuuston, maakunnallisen vanhusneuvoston sekä maakunnallisen vammaisneuvoston. Kesäkuussa toimintansa aloittavat maakunnalliset vaikuttamistoimielimet voivat päättää itse kokoonpanostaan yhteisesti sovittujen periaatteiden pohjalta.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston ensimmäinen toimikausi on 1.6.2018–1.6.2019. Jatkossa maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii lukuvuosittain. Jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan (ml. Isokyrö) nuorisovaltuusto voi nimittää maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen. Jäsenten ja varajäsenen tulee olla valintahetkellä kunnan nuorisovaltuuston jäseniä ja iältään 13–20-vuotiaita. Maakunnalliselle nuorisovaltuustolle valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kaikkien puheenjohtajiston jäsenten tulee olla eri nuorisovaltuustoista.

Maakunnallisen vanhusneuvoston toimikausi alkaa 1.6.2018 ja se kestää siihen saakka, kunnes 1.1.2019 toimintansa aloittava maakuntavaltuusto valitsee uuden vanhusneuvoston. Jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan (ml. Isokyrö) vanhusneuvosto voi nimittää maakunnalliseen vanhusneuvostoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla valintahetkellä kunnan vanhusneuvoston jäseniä. Maakunnalliselle vanhusneuvostolle valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta.

Maakunnallisen vammaisneuvoston toimikausi alkaa niin ikään 1.6.2018 ja se kestää siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto valitsee uuden vammaisneuvoston. Jokaisen Etelä-Pohjanmaan kunnan (ml. Isokyrö) vammaisneuvosto voi nimittää maakunnalliseen vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla valintahetkellä kunnan vammaisneuvoston jäseniä. Maakunnalliselle vammaisneuvostolle valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta.

Maakuntalakiluonnoksessa on kuntalain tapaan oma lukunsa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista. Maakunnan tulee edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan toimintaan. Maakunnan asukkaiden osallisuus tulee olla osa maakunnan päätöksentekoa ja palveluiden suunnittelua. Lisäksi maakunnan tulee edistää asukkaiden osallisuutta palveluissa siten kuin erityislainsäädännössä siitä säädetään. Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto lain tultua sovellettavaksi. Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on päädytty siihen, että maakunnalliset vaikuttamistoimielimet perustetaan jo ennakoivasti vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123 


AIKO-rahoitusta kahdelle hankkeelle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä kaksi hanketta osarahoitettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella.

Kulttuurihyvinvoinnin palvelutuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hankkeelle maakuntahallitus myönsi työ- ja elinkeinoministeriön Etelä-Pohjanmaan liitolle osoittamaa AIKO-rahoitusta 70 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 38 850 euroa. Maakuntahallitus päätti lisäksi osoittaa hankkeeseen Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2018 talousarviomäärärahaa 16 650 euroa. Hanke toteutetaan 1.4.2018–31.3.2019 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää kehitysprosessi, joka kokoaa ja organisoi terveyttä ja hyvinvointia edistävän taiteen ja kulttuurin palvelutuotannon Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen perimmäisenä tehtävänä on turvata Etelä-Pohjanmaan sote-palvelujen asiakkaiden sekä toimintakyvyltään heikentyneiden asukkaiden tarvitsemat kulttuurihyvinvoinnin palvelut ja kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. Kehittämistoiminnan tukena toimii hankkeen kokoama monialainen kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöverkosto.

Pandatalouden ja tutkimuksen tiet Ähtärissä -hankkeelle maakuntahallitus myönsi työ- ja elinkeinoministeriön Etelä-Pohjanmaan liitolle osoittamaa AIKO-rahoitusta 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 58 690 euroa. Hankeaika on 1.8.2018–30.4.2019.

Hankkeen tavoitteena on selvittää erilaisia vaihtoehtoja SnowPanda Consortium -aloitteen toiminnan käynnistämiseksi Etelä-Pohjanmaan alueella. Hanke kehittää uudenlaista toimintatapaa, jolla voidaan lisätä tutkimuksen ja eteläpohjalaisten yritysten välistä yhteistyötä.

Pandojen suojelutyön seurauksena Ähtärin ja Kiinan yhteistyötä konkretisoimaan on laadittu SnowPanda Consortium -aloite (Memorandum of Understanding, MoU). Verkostoon kuuluvat toimijat tekevät yhteistyötä Kiinan kanssa etenkin metsätalouden, cleantechin ja matkailun aloilla. Laaja-alainen yhteistyö edellyttää tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan mukanaoloa ja yhteistoiminnan tehostamista. Lähitulevaisuudessa tarvitaan myös palveluiden kehittämistä tukevaa tutkimustoimintaa ja tutkimusryhmiä.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 162 202.


Muutos maakuntavaltuuston kokoonpanossa

Lapuan kaupungilla on maakuntavaltuustossa neljä jäsentä ja varajäsentä. Maakuntavaltuuston varajäsen Carita Liljamo on valittu Lapuan kaupungille hoitotyön johtajan virkaan, minkä vuoksi hän on pyytänyt eroa Lapuan valtuustosta sekä muista luottamustehtävistä, joissa edellytetään valtuutetun asemaa.

Lapuan kaupunginvaltuusto on 26.3.2018 myöntänyt Liljamolle eron ja valinnut hänen tilalleen maakuntavaltuuston varajäseneksi Hanna-Maria Kortesojan.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845


Maakuntahallituksen ylimääräiset kokoukset

Maakuntahallitus varautuu maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuen ylimääräisiin kokouksiin kesällä. Kokouspäivät ovat maanantai 2.7. ja maanantai 6.8.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös