Voimassa olevat maakuntakaavat

I vaihemaakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 31.10.2016. Vaihemaakuntakaava käsittelee tuulivoimaa, ja se täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja. I vaihemaakuntakaava sisältää kaksikymmentäkolme tuulivoimaloiden aluetta, voimajohtoverkoston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen. Etelä-Pohjanmaan liitto on kuuluttanut I vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta ja voimaantulosta 22.11.2016. I vaihemaakuntakaava on tullut kuulutuksella voimaan.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös (pdf)

Kuulutus vaihemaakuntakaavan I vahvistamisesta ja voimaantulosta (pdf)

 

II vaihemaakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016. Kaava on tullut voimaan 11.8.2016.

Kaupan logistisesti edullinen sijoittuminen ja sujuvat liikenneratkaisut ovat eheän yhdyskuntarakenteen perusedellytyksiä. Etelä-Pohjanmaalla etäisyydet ovat suuria ja yhdyskuntarakenne hajautunutta, joten kaupan tasapuolisen saatavuuden turvaaminen sekä toimiva liikenneverkko kaikilla alueilla on tärkeää. Kaupan palveluiden saatavuudelle on tärkeää myös elinvoimaisen keskusverkon säilyminen maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Pohjanmaan kilpailukyvylle.

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavaa ollaan parhaillaan muuttamassa. Kaavamuutoksella tarkistetaan seudullisesti merkittävän kaupan alarajat vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia sekä kumotaan keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitukset. Kaavamuutoksen etenemistä voi seurata kohdasta valmistelussa olevat maakuntakaavat.

 

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava 2005

Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa vuonna 2003 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Kaavaan on tehty muutos Lapuan kaupungin Honkimäen alueen osalta ja Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muutoksen 5.12.2006.

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös 23.5.2005 (pdf)

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös 5.12.2006 (pdf)

 

Kuva_Hyypanjokilaakso.JPG

Kauhajoella sijaitseva Hyypänjokilaakso on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja se on vahvistetussa maakuntakaavassa osoitettu maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto).

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös