Vaihemaakuntakaavan II muutos

Kauppa ja keskustatoimintojen alueet

 

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutosta on tarkistettu luonnosvaiheessa saadun palautteen ja neuvottelujen pohjalta. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto eri viranomaistahoilta (MRA 13 §), minkä jälkeen kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu (MRA 11 §).

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.9.2018 lähettää kaavaehdotusaineiston lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyille viranomaistahoille (Kokoustiedote, Lausuntopyyntö jakelulistoineen).

Viranomaisten lausuttavana (14.12.2018 saakka) olevaan kaavamateriaaliin voi tutustua täällä >>>

 

Valmisteluvaihe

Vaihemaakuntakaavan II muutoksen valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä huhti-kesäkuussa 2018 ja siitä saatiin 14 lausuntoa.

Luonnosvaiheen lausunnot ja niihin laaditut vastineet

Kuulutus

Kaavaselostus

Kaavaluonnoskartta 1:250 000

Vaihemaakuntakaavan II selvitykset on koottuna tänne >>>

 

KAAVAMUUTOKSEN TAUSTAA

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 20.11.2017 käynnistää Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan muutoksen (Kuulutus kaavamuutoksen vireilletulosta (pdf)). Etelä-Pohjanmaan kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintojen aluetta käsittelevä II vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 30.5.2016. Hyväksymispäätökseen sisältyi ponsiesitys, jonka mukaan Maakuntavaltuusto velvoittaa liiton toimiston käynnistämään kaupan mitoitukseen keskusta-alueilla liittyvien muutosten valmistelun heti, kun hallitus on saanut voimaan mitoitusta koskevan uuden lainsäädännön. Tällä halutaan taata se, että kunnat pystyvät reagoimaan nopeasti mahdollisiin muutoksiin kaupan tarpeissa.

Vähittäiskaupan suuryksikköjen kokoa sekä vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittumista ohjaavan lainsäädännön muutokset on vahvistettu 21.4.2017, ja ne ovat astuneet voimaan 1. toukokuuta 2017. Muutokset aiheuttivat tarpeen tarkistaa Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavaa kaupan ja keskustatoimintojen teemojen osalta. Teemoja tarkastetaan vain lainsäädännön aiheuttamien muutostarpeiden osalta, eikä varsin tuoreen kaavaratkaisun perusteet muodostaneita selvityksiä päivitetä. Muutokset kohdistuvat kaavan yleiseen suunnittelumääräykseen, jossa määritellään seudullisesti merkittävän kaupan alarajat, sekä keskustatoimintojen alueiden suunnittelumääräyksiin. Kaavamuutos ei koske keskustojen ulkopuolisia km-merkintöjä eikä liikenteen ja logistiikan merkintöjä. Muutokset heijastuvat myös kaavaselostukseen, jossa kaavan vaikutusten arviointi päivitetään osana kaavamuutosta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaupan sijoittumista ohjaavat teemat vastaamaan lainsäädännössä tapahtuneita muutoksia. Kaavamuutoksella pyritään vahvistamaan Etelä-Pohjanmaan keskustatoimintojen alueiden asemaa kaupan vetovoimaisina sijaintipaikkoina, turvaamaan lähipalveluiden saatavuus sekä mahdollistamaan kunnille lainsäädännön muutosten hengen mukaisesti aikaisempaa paremmat edellytykset reagoida mahdollisiin muutoksiin ja tarpeisiin kaupan palvelurakenteessa.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin nähtävillä olon aikana (23.11.-29.12.2017) kahdeksan lausuntoa.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös