Vaihemaakuntakaava III

Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, puuterminaalit ja puolustusvoimien alueet

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, puuterminaaleja ja puolustusvoimien alueita käsittelevän III vaihemaakuntakaavan 3.12.2018. Valtuuston päätöksestä on jätetty 5 valitusta hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Turvetuotannon teeman osalta kaavassa osoitetaan Etelä-Pohjanmaan turvetuotantoalueet, joilla on kaavan valmistelun aikana lainvoimainen ympäristölupa turvetuotantoon sekä turvetuotantoon soveltuvat alueet, joita kaavassa osoitetaan yhteensä noin 13 900 hehtaaria (211 suota). Turvetuotantoon soveltuville alueille on annettu suunnittelumääräyksiä koskien mm. valuma-alueiden kokonaiskuormitusta.

Suoluonnon suojeluun liittyen on luonnonsuojelualueen merkinnällä osoitettu neljä suoaluetta (Vähänjärvenneva Kurikassa, Vehmaskankaan länsipuolinen lähdesuo Alajärvellä, Karvasuo ja Sahaneva Seinäjoella) ja suojelualueen merkinnällä Metsähallituksen omalla päätöksellä suojellut osat Isojärven ja Iso-Manalaisen ympäristön soista Soinissa ja Ähtärissä.

Puolustusvoimien toimintaan liittyen kaavassa osoitetaan puolustusvoimien alueita ja varastojen suojavyöhykkeet Ilmajoen Tuomikylään sekä Ähtärin Inhaan ja Palolammelle, melualue Ähtärin Palolammelle, Lappajärven Peurannevan ampuma-alue sekä Alavuden-Kuortaneen ja Kauhavan lentoliikenteen varalaskupaikkojen suoja-alueet ja -vyöhykkeet.

Kaavassa osoitetaan lisäksi maakunnallisesti merkittävät puuterminaalit kolmelle junalastausasemalle (Alahärmä, Alavus, Teuva) ja kahdelle terminaaliksi soveltuvalle alueelle (Seinäjoen Haukineva ja Roves), sekä uusiutuvan energian ja bioteollisuuden kehittämisalue Kauhajoen Aronkylään.

Maakuntavaltuuston 3.12.2018 hyväksymät kaava-aineistot:

Kaavaselostus (pdf)

Kaavakartta (pdf)

Kartta kumottavista merkinnöistä ja määräyksistä (pdf)

Teemakartta (pdf)

 

Vaihemaakuntakaavan tausta, aiemmat kaavavaiheet ja kaavaan liittyvät selvitykset on koottuna tälle sivulle. Etelä-Pohjanmaan voimassa oleviin maakuntakaavoihin voi tutustua kartta- ja paikkatietopalvelussa.

 

KAAVAN TAUSTAA

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergia- ja biolaitoksia ja energiapuun terminaaleja (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita sekä turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen. Lisäksi tavoitteena on edistää energiapuun logistiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta, sekä tarpeen mukaan osoittaa maankäyttöratkaisu uusille vähintään seudullisesti merkittäville bioenergialaitoksille. Kaavassa osoitetaan lisäksi puolustusvoimien alueet.

Kaavaluonnoksessa mukana ollut maisema-alueiden teema on päätetty ennen ehdotuvaihetta poistaa vaihekaavasta, sillä valtioneuvosto ei ole tehnyt päätöstä valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Maisema-alueet tullaan käsittelemään jatkossa osana laajempaa kulttuuriympäristöjen teemakokonaisuutta.

 

EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO

Vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2018 ja siitä saatiin 91 muistutusta. Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti nähtävilläolon aikana yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa kansalaisraadin, joka otti kantaa kaavaehdotuksen sisältöön. Nähtävillä olleeseen kaavaehdotuksen aineistoon ja kansalaisraadin kannanottoon voi tutustua täällä >>>

 

EHDOTUSVAIHEen viranomaisten lausuntokierros

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto eri viranomaistahoilta (MRA 13 §), minkä jälkeen kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu (MRA 11 §). Viranomaisten lausuttavana 27.2. - 30.4.2018 olleeseen kaavamateriaaliin ja saatuihin lausuntoihin voi tutustua täällä >>>

 

Luonnosvaihe

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä keväällä 2017 ja siitä saatiin 26 lausuntoa ja 63 muistutusta. Kaavaluonnosmateriaaliin voi tutustua täällä >>>

 

NATURA 2000 -ALUEISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaihemaakuntakaavasta III on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Luonnonsuojelulain mukaan hanke tai suunnitelma ei saa merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavan on huolehdittava vaikutusten arvioinnista, mikäli hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentää suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Vaikutusten arvioinnista tulee pyytää lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä niiltä, joiden hallinnassa alue on. Arvioinnista saatiin neljä lausuntoa ja kuusi muistutusta (Kooste lausunnoista).

Turvetuotantoon soveltuvien alueiden Natura-vaikutusten arviointi. Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III. Ramboll (2017)

3. vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta, luonnosvaihe. Turvetuotantoa osoittavat kaavamerkinnät. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017)

 

Selvitykset

 

Puuterminaalit ja bioenergia

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan. Suomen metsäkeskus (2014)

Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla. Vaasan yliopiston Levon-instituutti & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015)

 

Turvetuotanto ja suoluonnon suojelu

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus & Etelä-Pohjanmaan liitto (2013)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2014. Faunatica Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016. Etelä-Pohjanmaan liitto (2016)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2017. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017)

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan turvetuotantoon soveltuvien alueiden linnustovaikutusten arviointi. Pöyry Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2018) (Raportin viranomaiskäyttöön tarkoitettu versio toimitetaan viranomaisille pyynnöstä)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 1: Kuormitustarkastelu. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. Jatkotarkastelu 3. jakovaiheen valuma-alueille. Kangas, A-M & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015)

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Alanen, A & Aapala, K. (toim.). Ympäristöministeriön raportteja 26/2015

Etelä-Pohjanmaan suoluonto -kyselyn tulokset. Etelä-Pohjanmaan liitto (2016)

 

Kuva_Isovarpurame_Olli_Autio.png

Kuva: Olli Autio

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös