Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ympäristöstrategia 2014-2020

Uudessa vuosille 2014-2020 suunnatussa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ympäristöstrategiassa on päivitetty kauden 2007-2013 ympäristöstrategia vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Ympäristöstrategia on kahden ELY-keskuksen (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa) ja kolmen maakunnan liiton (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa) yhteinen linjaus alueen ympäristön parhaaksi ja kestävän kehityksen toteutumiseksi alueella.

Yhteisenä alueellisena visiona on kehittyminen eurooppalaiseksi kestävän kehityksen esimerkkialueeksi ja alueelliseksi edellä kävijäksi vuoteen 2030 mennessä. Vision tukena on viisi teemaa ja niihin liittyvät visiot, tavoitteet sekä toimenpiteet:

Vesien tila ja tulvariskien hallinta
o vesien tilan parantaminen
o pohjavesien tilan säilyttäminen hyvänä
o tulvariskien hallinnan tehostuminen
o kestävä vesien monikäyttö
Asutun ympäristön elinvoiman turvaaminen
o tasapainoinen ja toimiva aluerakenne, joka huomioi kaupunki- ja taajamaverkostojen sekä maaseudun merkityksen
o eheytyvä yhdyskuntarakenne ja laadukas elinympäristö
o toimiva liikennejärjestelmä, jossa ympäristövaikutukset on huomioitu
o arvokkaat kulttuuriympäristöt ovat alueen keskeisiä vetovoimatekijöitä
Vähähiilisyys ja ilmastonmuutoksen torjunta
o vähähiilisyyteen pyrkiminen energiantuotannossa ja -käytössä
o vähähiilisyyden edistäminen yhdyskuntasuunnittelussa ja infrastruktuurin kehittämisessä
o energiateknologiaan sekä bioenergiaan liittyvään innovaatiotoimintaan panostaminen
Monimuotoisuuden turvaaminen
o luonnonvarojen käytön ja suojelun yhteen sovittaminen
o luonnonsuojeluverkoston suojeluarvojen turvaaminen
o valtakunnallisesti ja alueellisesti arvokkaiden luontotyyppien ja uhanalaisten lajien suotuisan suojelun tason turvaaminen
o luonnon moninaiskäytön edistäminen suunnitelmallisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla
Ympäristötietoisuuden edistäminen ja kestävä kehitys
o kestävän kehityksen toimintalinjojen vakiintuminen eri sektoreilla
o alueen asukkaiden tietoisuuden lisääminen kestävästä kehityksestä ja ympäristövastuullisuudesta
o panostaminen ympäristöneuvontaan ja -valistukseen
o nuorten ja lasten ympäristö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen edistäminen

Vision ja päätavoitteiden toteutumisen seurannan ytimen muodostavat indikaattorit, jotka on jaettu avainindikaattoreihin ja muihin seurantaindikaattoreihin.

Ympäristöstrategia on luettavissa ELY-keskuksen sivuilla >>>

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös